Muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendi’nin yeni kitabı “Tasavvufi Mülâhazalar” çıktı.

Hazret-i Mevlânâ, âdetâ bütün «evliyâullâh»ın sözcüsü mesâbesindedir. O; Hak dostlarının fârik vasfını, ne
güzel dile getirmiştir:

“Canım (rûhum) var oldukça ben Kur’ân’ın kölesiyim. Ben Hazret-i Muhammed’in yolunun toprağıyım.”
Hazret-i Mevlânâ’ya nisbet edilen bir kıt’ada da, Hak dostlarının bu yolda gayret ve merhameti şöyle ifade
edilir:

“Gel! Gel! Ne olursan ol, yine gel! Kâfir, mecûsî veya putperest olsan da gel! Bizim dergâhımız (olan
İslâm), ümitsizlik dergâhı değildir. Yüz kere tevbeni bozsan, yine de gel!..”

Hakikaten; Hak dostlarının gönülleri öyle bir tamirhâ­nedir ki, en perişan hâldeki insana dahî merhamet ku­ca­ğını açıyor; «Gel! Geri dön, gel!» diyor. Dâimâ şefkatle bağrına basıyor; «Bu merhamet dolu gönülde tamir gör! Yani iç âlemini tezkiye et! Ebedî huzur ve saâdete nâil ol!» diyor.

KİTAPTAN SORULAR

 • Bazı çevrelerde tasavvufa husûmet neden?
 • Tasavvuf ve tarîkatın mâhiyeti ve farkı,
 • Mürşid-i kâmil, insân-ı kâmil ve faydalı ilim gibi mefhumlar,
 • Peygamberimiz ve ashâbın ihlâs ve takvâ eksenindeki günlük hayatları,
 • Hak dostlarının hikmet dolu fârikaları ve ibret dolu hâtıraları, fazîlet nümûneleri…
 • Râbıta hakkında doğrular ve yanlışlar…
 •  
      KİTAPTAN BAŞLIKLAR
 
 • TASAVVUF NEDİR?
 •  
 • İNTİSAB ŞART MI?
 •  
 • FAZÎLET NÜMÛNELERİ
 •  
 • HAK DOSTLARININ FÂRİKALARI
 •  
 • RÂBITA HAKKINDA
 •  
 • KALBÎ FETİHLER
 •  
 • TASAVVUFA HUSÛMET NEDEN?
 •  
 • ÖMÜRLÜK TAKVÂ HAYATI
 •  
 • FAYDALI İLİM İÇİN
 •  
 • GERÇEK TAHSİL
 •  
 • GÖNÜLDEN TAŞAN DAMLALAR